Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Obowiązek udzielania pomocy podczas pobytu w Kancelarii Komornika stronom, uczestnikom postępowania, między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, spoczywa na pracownikach Kancelarii.

Dane kontaktowe

 • tel. +48 34 364 40 81
 • e-mail: czestochowa.domagala@komornik.pl

Wejście do budynków

Budynek Kancelarii Komornika ul. Jasnogórska 26

Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Jasnogórskiej. Do kancelarii na II piętrze prowadzi winda – drzwi wejściowe do budynku jak i kancelarii dostosowane. Dostosowano również toaletę.

Za budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu, gdzie zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszelkiej pomocy udzielają pracownicy kancelarii.

W kancelarii zapewnia się wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ©Kancelaria Sejmu s. 4/26 2022-11-18 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812).

Plan budynku

Image
Plan budynku Jasnogórska 26

Informacje dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Tłumacz online języka migowego w Kancelarii Komornika

Uprzejmie informujemy, iż w Kancelarii można skorzystać bezpłatnie i bez wcześniejszego umawiania wizyty z usługi tłumacza online języka migowego w Systemie Komunikacji „Równość Człowieka Głuchego”.

Jest to usługa polegająca na zapewnieniu osobom niesłyszącym i niedosłyszącym praw wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Skorzystanie z tej usługi jest możliwe codziennie w dni robocze oraz w godzinach przyjęć interesantów. Wyznaczone miejsce do obsługi osób niesłyszących i niedosłyszących znajduje się w sekretariacie kancelarii komorniczej.

Pomoc osoby przybranej

Pomoc osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Kancelarii.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824-jt.) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie organów określonych w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256-jt.).

Godziny przyjęć interesantów

 • Wtorki: 9:00 -15:00

Wnioski o zapewnienie dostępności

Jak można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności ?

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres:
  • Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Częstochowie Kancelaria komornicza nr VI w Częstochowie Marta Domagała,
  • ul. Jasnogórska 26/201,
  • 42-202 Częstochowa,
 • wysyłając informację e-mail na adres: czestochowa.domagala@komornik.pl,
 • osobiście w Kancelarii Komornika, w godzinach urzędowania kancelarii.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda osoba, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Stosownie do treści art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Realizacja wniosku

Podmiot publiczny na podstawie art. 31 wyżej cytowanej ustawy powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każda osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co powinno zawierać żądanie?

Żądanie powinno zawierać:

 1. 1dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Realizacja żądania

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę.

Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j).